IFRSs實施情況

為提升我國資本市場之國際競爭力、強化台灣在亞洲資本市場之重要地位並降低國內企業赴海外籌資成本,金管會於97年成立推動我國採用IFRSs專案小組,協助企業達成102年如期產製IFRSs財務報表之目標。
IFRSs實施情況
100年9月5日啟動大會照片

重要活動
 ● 成立IFRSs服務中心
 

● 舉辦IFRSs元年啟動大會
舉辦成功導入IFRSs座談會

 
 

焦點議題
 ● 外界關注議題之Q&A
 ● 重要訊息
 ● IFRSs財務報告編製相關規定

 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

重要網站連結
 ● 證交所國際財務報導準則(IFRSs)專區

    
 

 

瀏覽人次: 143400   更新日期: 2017-03-06